Vysoká škola oznámi, že na svojej webovej lokalite verejne sprístupní súbor údajov, ktorý obsahuje známky (celkové skóre) jej študentov vo všetkých kurzoch poskytovaných v jednom konkrétnom roku


1::Názvy kurzov a známka udelená každému študentovi v každom kurze. Akýkoľvek identifikátor študenta (napr. meno, identifikačné číslo študenta atď.) sa neuvedie alebo sa nahradí inými, nezmyselnými referenčnými číslami. Ďalšie osobné údaje študentov (vek, pohlavie atď.) sa v zozname môžu nachádzať
3::Názvy kurzov a udelené známky v každom kurze, bez akýchkoľvek ďalších informácií.
2::Iba známky udelené študentom, žiadne iné informácie (ani príslušné kurzy).

Táto odpoveď je žiaľ nesprávna. Zoznam údajov sa môže považovať za anonymizovaný, ak s ohľadom na všetky prostriedky, pri ktorých existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich použije akákoľvek iná osoba, nie je možné určiť žiadnu osobu v zozname. Z tohto dôvodu nahradenie identifikátorov inými, nezmyselnými referenčnými číslami nie je anonymizácia, ale pseudonymizácia. Napríklad s poznatkom, že len Ján dostal v kurze A známku 10, môžeme v zozname vyhľadať referenčné číslo zodpovedajúce Jánovi a následne vyhľadať všetky známky, ktoré Ján dostal vo všetkých kurzoch. Aj keby sme jednoducho vynechali všetky jedinečné identifikátory, kombinácia ďalších osobných údajov môže viesť k určeniu totožnosti (napr. ak vieme, že Ján jej jediný muž vo veku 21 rokov).

 

Správna odpoveď v tomto prípade je názvy kurzov a známky udelené v každom kurze, bez akýchkoľvek ďalších informácií. Vo všeobecnosti je pomerne ťažké dosiahnuť úplnú anonymizáciu, ak sa má zverejniť zoznam s užitočnými údajmi. Jednoduché odstránenie alebo zmena identifikátorov osôb neznamená anonymizáciu. Existujú osobitné metódy anonymizácie, ktoré by vydavateľ mal dodržať s cieľom vyriešiť viaceré riziká deanonymizácie. Ďalšie informácie pozri v správe agentúry ENISA Ochrana súkromia už v štádiu návrhu v oblasti Big Data: https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection

 

Táto odpoveď je správna. Zoznam údajov sa môže považovať za anonymizovaný, ak s ohľadom na všetky prostriedky, pri ktorých existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich použije akákoľvek iná osoba, nie je možné určiť žiadnu osobu v zozname. Vo všeobecnosti je pomerne ťažké dosiahnuť úplnú anonymizáciu, ak sa má zverejniť zoznam s užitočnými údajmi. Jednoduché odstránenie alebo zmena identifikátorov osôb neznamená anonymizáciu. Existujú osobitné metódy anonymizácie, ktoré by vydavateľ mal dodržať s cieľom vyriešiť viaceré riziká deanonymizácie. Ďalšie informácie pozri v správe agentúry ENISA Ochrana súkromia už v štádiu návrhu v oblasti Big Data: https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection

 

Táto odpoveď je len čiastočne správna. Tento jednoduchý zoznam známok (t. j. len čísla) je úplne anonymizovaný, keďže s ohľadom na všetky prostriedky, pri ktorých existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich použije akákoľvek iná osoba, nie je možné určiť žiadnu osobu v zozname. Tento zoznam však nie je užitočný v kontexte zamýšľaného účelu uverejnenia (napr. nie je možné vypočítať priemerné známky udelené v kurze A). Správna odpoveď v tomto prípade je názvy kurzov a známky udelené v každom kurze, bez akýchkoľvek ďalších informácií. Vo všeobecnosti je pomerne ťažké dosiahnuť úplnú anonymizáciu, ak sa má zverejniť zoznam s užitočnými údajmi. Jednoduché odstránenie alebo zmena identifikátorov osôb neznamená anonymizáciu. Existujú osobitné metódy anonymizácie, ktoré by vydavateľ mal dodržať s cieľom vyriešiť viaceré riziká deanonymizácie. Ďalšie informácie pozri v správe agentúry ENISA Ochrana súkromia už v štádiu návrhu v oblasti Big Data: https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection

 


s cieľom umožniť komukoľvek ďalšie spracovanie na vedecké a štatistické analýzy, t. j. na výpočet priemerných hodnôt, ako aj minimálnych a maximálnych hodnôt a ďalších štatistických informácií o známkach zodpovedajúcich jednotlivým kurzom. Škola vo svojom oznámení uvedie, že zoznam bude úplne anonymizovaný.

 

Ako by podľa vás mali vyzerať údaje v takomto úplne anonymizovanom zozname?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information