Vo všeobecnosti pri návšteve stránok na internete poskytujúcich rôzne služby očakávate, že správne zaobchádzanie s vašim súkromím a osobnými údajmi závisí od dobrej vôle poskytovateľa služieb (napr. vlastníka webovej lokality).


1::Antivírusový softvér
3::Špecificky navrhnutá ochrana údajov
2::Kryptografia

Táto odpoveď je žiaľ nesprávna. Antivírus je softvér, ktorý chráni váš počítač pred škodlivým softvérom. Hoci v niektorých prípadoch antivírus dokáže chrániť pred škodlivým kódom, ktorý môže ovplyvniť vaše súkromie (napr. spyware), nejde o integrovanie rozhodovania o súkromí do technológie. Prístup, pri ktorom sa ochrana súkromia integruje do technológie, sa nazýva špecificky navrhnutá ochrana údajov, čo znamená, že záruky ochrany údajov (napr. minimalizácia spracúvania osobných údajov, čo najskoršia pseudonymizácia osobných údajov atď.) sú integrované do produktov a služieb od najskoršieho štádia vývoja softvéru. Potreba špecificky navrhnutej ochrany údajov (majte na pamäti, že v niektorých textoch sa môže používať aj výraz ochrana súkromia už v štádiu návrhu) sa rieši aj vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov 2016/679 (nariadenie nadobudlo účinnosť 24. mája 2016 a bude sa uplatňovať od 25. mája 2018). Ďalšie informácie pozri v správe agentúry ENISA Ochrana súkromia už v štádiu návrhu a špecificky navrhnutá ochrana údajov: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Táto odpoveď je správna. Špecificky navrhnutá ochrana údajov je prístup, ktorý podporuje ochranu súkromia tak, že záruky ochrany údajov (napr. minimalizácia spracúvania osobných údajov, čo najskoršia pseudonymizácia osobných údajov atď.) sú integrované do produktov a služieb od najskoršieho štádia vývoja softvéru. Potreba špecificky navrhnutej ochrany údajov (majte na pamäti, že v niektorých textoch sa môže používať aj výraz ochrana súkromia už v štádiu návrhu) sa rieši aj vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov 2016/679 (nariadenie nadobudlo účinnosť 24. mája 2016 a bude sa uplatňovať od 25. mája 2018). Ďalšie informácie pozri v správe agentúry ENISA Ochrana súkromia už v štádiu návrhu a špecificky navrhnutá ochrana údajov: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Táto odpoveď je žiaľ nesprávna, hoci kryptografia môže byť integrovaná do technológie ako rozhodovanie o súkromí. Kryptografické techniky možno považovať za formu technológie na zvyšovanie súkromia(PET) v tom zmysle, že poskytujú dôvernosť údajov; kryptografia je však len jeden príklad technického opatrenia, ktoré môže podporovať súkromie. Správna odpoveď je špecificky navrhnutá ochrana údajov, čo je prístup, ktorý podporuje ochranu súkromia tak, že záruky ochrany údajov (napr. minimalizácia spracúvania osobných údajov, čo najskoršia pseudonymizácia osobných údajov atď.) sú integrované do produktov a služieb od najskoršieho štádia vývoja softvéru. Potreba špecificky navrhnutej ochrany údajov (majte na pamäti, že v niektorých textoch sa môže používať aj výraz ochrana súkromia už v štádiu návrhu) sa rieši aj vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov 2016/679 (nariadenie nadobudlo účinnosť 24. mája 2016 a bude sa uplatňovať od 25. mája 2018). Ďalšie informácie pozri v správe agentúry ENISA Ochrana súkromia už v štádiu návrhu a špecificky navrhnutá ochrana údajov: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 


Lepší spôsob zabezpečenia vášho súkromia by bol, ak by poskytovatelia služieb integrovali rozhodnutia týkajúce sa súkromia priamo do samotnej technológie, a nie iba uvádzali svoje všeobecné povinnosti v právnych dokumentoch.

 

Integrovanie rozhodnutí týkajúcich sa súkromia priamo do technológie sa nazýva... 

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information