Kādu dienu jūs vēlējāties saņemt tiešsaistes pakalpojumu, ko jums bija piedāvājis jūsu mobilo sakaru sniedzējs, un, skatot sava profila datus, pārsteigts konstatējāt, ka pakalpojuma sniedzēja datos jūsu mājas adrese ir norādīta neprecīzi.


1::tiesības tikt aizmirstam.
1::tiesības uz dzēšanu.
3::tiesības labot.

Diemžēl šī atbilde nav pareiza (jāatzīmē, ka tiesības tikt aizmirstam atbilst tiesībām uz dzēšanu). Pareizā atbilde ir tiesības labot datus, proti, tās ir tiesības panākt, lai datu pārzinis bez nepamatotas kavēšanās izlabotu neprecīzus personas datus. Jāatzīmē, ka tiesības labot datus, kas būtiski papildina piekļuves tiesības, ir skatītas arī Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (Regulā (ES) 2016/679, kas stājās spēkā 2016. gada 24. maijā un ir piemērojama no 2018. gada 25. maija; tā ir pieejama šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV).

 

Jāatzīmē arī Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja norādītais: "Lai datu subjekts īstenotu savas tiesības labot datus, viņam parasti ir jāraksta apstrādes darbības pārzinim. Piemēram, ja jums ir jānomaina mājas adrese vai ja jūs esat konstatējis, ka informācija par jums ir neprecīza, jūs īstenojat savas tiesības labot datus, sazinoties ar pārzini, kas tur šos datus". Termina "tiesības labot datus" definīciju skatīt šeit: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Diemžēl šī atbilde nav pareiza (jāatzīmē, ka tiesības uz dzēšanu atbilst tiesībām tikt aizmirstam). Pareizā atbilde ir tiesības labot datus, proti, tās ir tiesības panākt, lai datu pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus personas datus. Jāatzīmē, ka tiesības labot datus, kas būtiski papildina piekļuves tiesības, ir skatītas arī Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (Regulā (ES) 2016/679, kas stājās spēkā 2016. gada 24. maijā un ir piemērojama no 2018. gada 25. maija; tā ir pieejama šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV).

 

Jāatzīmē arī tas, ka saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja teikto "Lai datu subjekts īstenotu savas tiesības labot datus, viņam parasti ir jāraksta apstrādes darbības pārzinim. Piemēram, ja jums ir jānomaina mājas adrese vai ja jūs esat konstatējis, ka informācija par jums ir neprecīza, jūs īstenojat savas tiesības labot datus, sazinoties ar pārzini, kas tur šos datus". Termina "tiesības labot datus" definīciju skatīt šeit: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Saistībā ar šo scenāriju šī ir pareizā atbilde. Tiesības labot datus ir tiesības panākt, lai datu pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus personas datus. Jāatzīmē, ka tiesības labot datus, kas būtiski papildina piekļuves tiesības, ir skatītas arī Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (Regulā (ES) 2016/679, kas stājās spēkā 2016. gada 24. maijā un ir piemērojama no 2018. gada 25. maija; tā ir pieejama šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV).

 

Jāatzīmē arī Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja norādītais: "Lai datu subjekts īstenotu savas tiesības labot datus, viņam parasti ir jāraksta apstrādes darbības pārzinim. Piemēram, ja jums ir jānomaina mājas adrese vai ja jūs esat konstatējis, ka informācija par jums ir neprecīza, jūs īstenojat savas tiesības labot datus, sazinoties ar pārzini, kas tur šos datus". Termina "tiesības labot datus" definīciju skatīt šeit: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 


Šādā gadījumā, t. i., ja jūsu personas dati ir nepareizi, jums ir tiesības prasīt, lai datu pārzinis (t. i., pakalpojuma sniedzējs) izmaina datus, lai tie būtu pareizi.

 

Šīs konkrētās tiesības ir ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information