Isikud ja organisatsioonid, kes koguvad ja haldavad teie isikuandmeid, peavad neid kaitsma väärkasutuse eest ja austama andmete omanike teatud õigusi, mis on tagatud ELi õigusaktidega (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/).


1::Õigus isikupuutumatusele.
1::Õigus sõnavabadusele.
3::Õigus isikuandmete kaitsele.

See vastus on vale. Ehkki võib tunduda, et teie andmed on osa teist endast ja seega teie puutumatusest, siis kaitseb kõnealune põhiõigus tegelikult ainult teie füüsilist ja vaimset puutumatust. Õige vastus on õigus isikuandmete kaitsele, mille kohta on kehtestatud ühtsed ELi eeskirjad, et tagada teie isikuandmete kõrgetasemeline kaitse kogu ELis. Teil on õigus esitada kaebus ja saada õiguskaitset, kui teie andmeid väärkasutatakse kus tahes ELis. Lisateavet leiate aadressilt:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Neid õigusi on kirjeldatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Vaata eelkõige artikkel 8 „Isikuandmete kaitse“ ja artikkel 7 „Era- ja perekonnaelu austamine“ („privaatsus“):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EL

 

See ei ole õige. Ehkki õigus sõnavabadusele on oluline õigus, nimetatakse Euroopa Liidu poolt kehtestatud konkreetset õigust õiguseks isikuandmete kaitsele, mille kohta on kehtestatud ühtsed ELi eeskirjad, et tagada teie isikuandmete kõrgetasemeline kaitse kogu ELis. Teil on õigus esitada kaebus ja saada õiguskaitset, kui teie andmeid väärkasutatakse kus tahes ELis. Lisateavet leiate aadressilt:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Neid õigusi on kirjeldatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Vaata eelkõige artikkel 8 „Isikuandmete kaitse“ ja artikkel 7 „Era- ja perekonnaelu austamine“ („privaatsus“):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EL

 

See on õige vastus: On kehtestatud ühtsed ELi eeskirjad, et tagada teie isikuandmete kõrgetasemeline kaitse kogu ELis. Teil on õigus esitada kaebus ja saada õiguskaitset, kui teie andmeid väärkasutatakse kus tahes ELis. Lisateavet leiate aadressilt:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Neid õigusi on kirjeldatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Vaata eelkõige artikkel 8 „Isikuandmete kaitse“ ja artikkel 7 „Era- ja perekonnaelu austamine“ („privaatsus“):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=ELKuigi see kehtib mis tahes vormis andmete kogumise, sealhulgas füüsilise kogumise kohta, mõjutab see oluliselt interneti kasutajaid seoses digitaalsete andmete suurenenud säilitamise ja edastamisega. 

Põhiõigus, mis kaitseb teid nimetatud väärkasutuse eest, on...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information