Παρατηρήσατε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί με μη φυσιολογικό τρόπο και ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εκτέλεση συνήθων εργασιών (π.χ. άνοιγμα εγγράφου/εφαρμογής).


2::Είναι ένας ιός υπολογιστή ο οποίος συχνά προσβάλλει ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
3::Πρόκειται για κακόβουλο λογισμικό το οποίο επιτρέπει σε άλλα προγράμματα να αποκτήσουν τον έλεγχο του υπολογιστή παραπλανώντας τους χρήστες για τον πραγματικό σκοπό του.
1::Είναι μια δυσλειτουργία του λογισμικού που δυσχεραίνει την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Ο δούρειος ίππος δεν είναι ιός υπολογιστή – αν και τόσο οι ιοί όσο και οι δούρειοι ίπποι αποτελούν κακόβουλο λογισμικό (malware).

Ο δούρειος ίππος είναι ένα αυτόνομο πρόγραμμα το οποίο φαινομενικά εκτελεί τις ενέργειες που επιθυμεί ο χρήστης, αλλά στην πραγματικότητα εκτελεί άλλες λειτουργίες. Ως εκ τούτου, αυτή η ανεπιθύμητη, κρυφή, πρόσθετη λειτουργία μπορεί να επιτρέψει σε άλλα προγράμματα να αποκτήσουν τον έλεγχο του υπολογιστή παραπλανώντας τους χρήστες για τον πραγματικό σκοπό της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δούρειου ίππου είναι η περίπτωση του δούρειου ίππου «AIDS» ο οποίος κρυπτογραφούσε τα δεδομένα του χρήστη έπειτα από ορισμένο αριθμό επανεκκινήσεων, βλέπε: http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_(Trojan_horse).

 

Ο ιός είναι ένα μη αυτόνομο τμήμα κώδικα το οποίο αντιγράφει τον εαυτό του σε ένα «πρόγραμμα ξενιστή» όταν ενεργοποιηθεί. Οι ιοί συχνά ασκούν κάποιο είδος επιβλαβούς δραστηριότητας στους μολυσμένους υπολογιστές. Η βασική διαφορά έγκειται στο ότι οι ιοί πολλαπλασιάζονται και συνεπώς μπορούν να μολύνουν επιπλέον άλλα προγράμματα ή συσκευές των χρηστών και τρίτων, ενώ οι δούρειοι ίπποι δεν αναπαράγονται αυτόματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αποκαλούμενος ιός Melissa, βλέπε: https://el.wikipedia.org/wiki/Melissa_virus

 

Βλέπε επίσης: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/malware

 

Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Ο δούρειος ίππος είναι ένα αυτόνομο πρόγραμμα το οποίο φαινομενικά εκτελεί τις ενέργειες που επιθυμεί ο χρήστης, αλλά στην πραγματικότητα εκτελεί άλλες λειτουργίες. Ως εκ τούτου, αυτή η ανεπιθύμητη, κρυφή, πρόσθετη λειτουργία μπορεί να επιτρέψει σε άλλα προγράμματα να αποκτήσουν τον έλεγχο του υπολογιστή παραπλανώντας τους χρήστες για τον πραγματικό σκοπό της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δούρειου ίππου είναι η περίπτωση του δούρειου ίππου «AIDS» ο οποίος κρυπτογραφούσε τα δεδομένα του χρήστη έπειτα από ορισμένο αριθμό επανεκκινήσεων, βλέπε: http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_(Trojan_horse).

 

Βλέπε επίσης: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/malware

 

Οι δούρειοι ίπποι δεν αποτελούν δυσλειτουργίες του λογισμικού του υπολογιστή. Ο δούρειος ίππος είναι ένα αυτόνομο πρόγραμμα το οποίο φαινομενικά εκτελεί τις ενέργειες που επιθυμεί ο χρήστης, αλλά στην πραγματικότητα εκτελεί άλλες λειτουργίες. Ως εκ τούτου, αυτή η ανεπιθύμητη, κρυφή, πρόσθετη λειτουργία μπορεί να επιτρέψει σε άλλα προγράμματα να αποκτήσουν τον έλεγχο του υπολογιστή σας παραπλανώντας τους χρήστες για τον πραγματικό σκοπό της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δούρειου ίππου είναι η περίπτωση του δούρειου ίππου «AIDS» ο οποίος κρυπτογραφούσε τα δεδομένα του χρήστη έπειτα από ορισμένο αριθμό επανεκκινήσεων, βλέπε: http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_(Trojan_horse).

 

Βλέπε επίσης: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/malwareΈτσι, τηλεφωνήσατε σε έναν φίλο σας ο οποίος είναι τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πάντοτε σας βοηθάει όταν έχετε προβλήματα με τον υπολογιστή σας. Έπειτα από προσεκτικό έλεγχο, σας είπε ότι ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από «δούρειο ίππο». 

Αναρωτιέστε τι μπορεί να είναι ο «δούρειος ίππος».

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information