Τις προάλλες χρησιμοποιούσατε μια ηλεκτρονική υπηρεσία που σας προσφέρει ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας


1::Δικαίωμα στη λήθη
1::Δικαίωμα διαγραφής
3::Δικαίωμα διόρθωσης

Δυστυχώς, η απάντηση αυτή είναι λάθος (επισημαίνεται ότι το δικαίωμα στη λήθη συμπίπτει με το δικαίωμα διαγραφής). Η σωστή απάντηση είναι το δικαίωμα διόρθωσης το οποίο είναι το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση των ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Το δικαίωμα διόρθωσης, το οποίο είναι απαραίτητο συμπλήρωμα του δικαιώματος πρόσβασης, αναφέρεται στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων 2016/679 (ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2016, και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018· διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473066976249&from=EN).

 

Επισημαίνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων «για την άσκηση του δικαιώματος διόρθωσης, το υποκείμενο των δεδομένων συνήθως πρέπει να απευθύνει επιστολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να αλλάξετε τη διεύθυνση κατοικίας σας ή εάν ανακαλύψετε ότι το στοιχείο αυτό είναι ανακριβές, θα πρέπει να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας που έχει στην κατοχή του τα συγκεκριμένα δεδομένα». Βλέπε πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό του δικαιώματος διόρθωσης στην ακόλουθη διεύθυνση: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Δυστυχώς, η απάντηση αυτή είναι λάθος (επισημαίνεται ότι το δικαίωμα διαγραφής συμπίπτει με το δικαίωμα στη λήθη). Η σωστή απάντηση είναι το δικαίωμα διόρθωσης το οποίο είναι το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση των ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Το δικαίωμα διόρθωσης, το οποίο είναι απαραίτητο συμπλήρωμα του δικαιώματος πρόσβασης, αναφέρεται στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων 2016/679 (ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2016, και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018· διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473066976249&from=EN).

 

Επισημαίνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων «για την άσκηση του δικαιώματος διόρθωσης, το υποκείμενο των δεδομένων συνήθως πρέπει να απευθύνει επιστολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να αλλάξετε τη διεύθυνση κατοικίας σας ή εάν ανακαλύψετε ότι το στοιχείο αυτό είναι ανακριβές, θα πρέπει να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας που έχει στην κατοχή του τα συγκεκριμένα δεδομένα». Βλέπε πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό του δικαιώματος διόρθωσης στην ακόλουθη διεύθυνση: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Αυτή είναι πράγματι η σωστή απάντηση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σεναρίου. Το δικαίωμα διόρθωσης είναι το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση των ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Το δικαίωμα διόρθωσης, το οποίο είναι απαραίτητο συμπλήρωμα του δικαιώματος πρόσβασης, αναφέρεται στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων 2016/679 (ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2016, και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018· διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473066976249&from=EN).

 

Επισημαίνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων «για την άσκηση του δικαιώματος διόρθωσης, το υποκείμενο των δεδομένων συνήθως πρέπει να απευθύνει επιστολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να αλλάξετε τη διεύθυνση κατοικίας σας ή εάν ανακαλύψετε ότι το στοιχείο αυτό είναι ανακριβές, θα πρέπει να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας που έχει στην κατοχή του τα συγκεκριμένα δεδομένα». Βλέπε πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό του δικαιώματος διόρθωσης στην ακόλουθη διεύθυνση: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulationσας και κατά τύχη ανακαλύψατε –ενώ κοιτάζατε το προφίλ σας– ότι τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας σας, όπως έχουν αποθηκευτεί από τον πάροχο, είναι ανακριβή. Στην περίπτωση αυτή –δηλαδή, στην περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι σωστά– έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων (π.χ. τον πάροχο της υπηρεσίας) να διορθώσει τα δεδομένα. 

Το συγκεκριμένο δικαίωμα ονομάζεται...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information