Στις μέρες μας, οι αρχές συχνά επιμένουν ότι είναι αναγκαίο οι χρήστες να γνωρίζουν ότι κάθε πληροφορία που τους αφορά και που αναρτάται στο διαδίκτυο δεν εξαφανίζεται ποτέ και ότι μπορεί εντέλει να χρησιμοποιηθεί


2::Δικαίωμα πρόσβασης.
1::Δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου.
3::Δικαίωμα διαγραφής.

Η απάντηση αυτή είναι λάθος, παρότι μπορεί να θεωρηθεί εν μέρει σωστή, καθώς το δικαίωμα αυτό σχετίζεται επίσης με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το δικαίωμα πρόσβασης σημαίνει ότι μπορείτε να απαιτήσετε επιβεβαίωση από την αντίστοιχη αρχή σχετικά με το αν κάποια προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και, εάν ναι, να λάβετε αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά (είδος δεδομένων, σκοποί κ.λπ.). Η σωστή απάντηση είναι το δικαίωμα διαγραφής (ή «το δικαίωμα στη λήθη»), το οποίο σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από μια αρχή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Το δικαίωμα αυτό αποσκοπεί στην εξασφάλιση ελέγχου στα άτομα όσον αφορά τα δεδομένα τους, και όχι στη διαγραφή παλαιότερων γεγονότων ή στον περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου. Το δικαίωμα αυτό αναλύεται στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων 2016/679 (ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2016, και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018) και διευρύνει το δικαίωμα εναντίωσης που αναλύεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473066976249&from=EN

 

Λάθος απάντηση. Παρότι το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου είναι σημαντικό, το συγκεκριμένο δικαίωμα που αναφέρεται στο εν λόγω σενάριο είναι το δικαίωμα διαγραφής (ή «το δικαίωμα στη λήθη»), το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να απαιτήσετε από μια αρχή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Το δικαίωμα αυτό αποσκοπεί στην εξασφάλιση ελέγχου στα άτομα όσον αφορά τα δεδομένα τους, και όχι στη διαγραφή παλαιότερων γεγονότων ή στον περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου. Το δικαίωμα αυτό αναλύεται στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων 2016/679 (ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2016, και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018) και διευρύνει το δικαίωμα εναντίωσης που αναλύεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473066976249&from=EN

 

Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Το δικαίωμα διαγραφής (ή «το δικαίωμα στη λήθη») σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από μια αρχή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Το δικαίωμα αυτό αποσκοπεί στην εξασφάλιση ελέγχου στα άτομα όσον αφορά τα δεδομένα τους, και όχι στη διαγραφή παλαιότερων γεγονότων ή στον περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου. Το δικαίωμα αυτό αναλύεται στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων 2016/679 (ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2016, και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018) και διευρύνει το δικαίωμα εναντίωσης που αναλύεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473066976249&from=ENγια άλλους (πιθανώς ανεπιθύμητους) σκοπούς. Το δικαίωμα που παρέχει προστασία στους χρήστες από τα σενάρια αυτά ονομάζεται...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information