«Πρόσωπα ή οργανισμοί που συλλέγουν και χειρίζονται πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν οφείλουν να προστατεύουν τις πληροφορίες αυτές από το ενδεχόμενο κατάχρησης και να σέβονται ορισμένα δικαιώματα


1::Το δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου.
1::Το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου.
3::Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Λάθος απάντηση. Παρότι μπορεί να φαίνεται ότι τα δεδομένα σας είναι κομμάτι του εαυτού σας και κατά συνέπεια της ακεραιότητάς σας, στην πραγματικότητα αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα προστατεύει μόνο τη σωματική και διανοητική σας ακεραιότητα. Η σωστή απάντηση είναι το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, βάσει του οποίου «έχουν θεσπιστεί κοινοί κανόνες στην ΕΕ οι οποίοι εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία και να εξασφαλίσετε επανόρθωση σε περίπτωση κατάχρησης των δεδομένων σας οπουδήποτε στην ΕΕ». Μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Τα δικαιώματα αυτά περιγράφονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπε συγκεκριμένα το άρθρο 8 σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το άρθρο 7 σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής («ιδιωτική ζωή»):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf

 

Λάθος απάντηση. Παρότι το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου είναι σημαντικό δικαίωμα, το συγκεκριμένο δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ονομάζεται δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του οποίου «έχουν θεσπιστεί κοινοί κανόνες στην ΕΕ οι οποίοι εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία και να εξασφαλίσετε επανόρθωση σε περίπτωση κατάχρησης των δεδομένων σας οπουδήποτε στην ΕΕ». Μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Τα δικαιώματα αυτά περιγράφονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπε συγκεκριμένα το άρθρο 8 σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το άρθρο 7 σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής («ιδιωτική ζωή»):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf

 

Αυτή είναι η σωστή απάντηση: «έχουν θεσπιστεί κοινοί κανόνες στην ΕΕ οι οποίοι εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία και να εξασφαλίσετε επανόρθωση σε περίπτωση κατάχρησης των δεδομένων σας οπουδήποτε στην ΕΕ». Μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Τα δικαιώματα αυτά περιγράφονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπε συγκεκριμένα το άρθρο 8 σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το άρθρο 7 σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής («ιδιωτική ζωή»):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdfτων κατόχων των δεδομένων τα οποία κατοχυρώνονται στο δίκαιο της ΕΕ» (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/). Παρότι αυτό ισχύει για κάθε μορφή συλλογής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της μη ηλεκτρονικής συλλογής, ο αντίκτυπος της συλλογής δεδομένων στους χρήστες του διαδικτύου είναι τεράστιος καθώς αυξάνεται η χρήση αποθήκευσης και διαβίβασης ψηφιακών δεδομένων. 

Το συγκεκριμένο θεμελιώδες δικαίωμα που σας προστατεύει από τέτοιου είδους καταχρήσεις είναι...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information