Πώς ονομάζεται «κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο»;


3::Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
1::Στοιχεία σύνδεσης
1::Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Για να αποκτήσετε καλύτερη εικόνα του ποια δεδομένα θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανατρέξετε στο Γλωσσάριο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων:

Το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης είναι δύο παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται άμεσα με ένα πρόσωπο. Ωστόσο, ο ορισμός είναι πιο ευρύς και περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο τηλεφωνικός αριθμός του γραφείου ενός υπαλλήλου.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Βλέπε επίσης την οδηγία για την προστασία των δεδομένων 95/46/ΕΚ στη διεύθυνση:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN

καθώς και τον νέο γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων 2016/679 στη διεύθυνση:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473066976249&from=EN

 

Λάθος απάντηση. Ο όρος «στοιχεία σύνδεσης» αναφέρεται στο όνομα χρήστη και στον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε, για παράδειγμα, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η σωστή απάντηση είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επισημαίνεται ωστόσο ότι τα στοιχεία σύνδεσης είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς πρόκειται για πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Για να αποκτήσετε καλύτερη εικόνα του ποια δεδομένα θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανατρέξετε στο Γλωσσάριο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων:

Το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης είναι δύο παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται άμεσα με ένα πρόσωπο. Ωστόσο, ο ορισμός είναι πιο ευρύς και περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο τηλεφωνικός αριθμός του γραφείου ενός υπαλλήλου.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Βλέπε επίσης την οδηγία για την προστασία των δεδομένων 95/46/ΕΚ στη διεύθυνση:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN

καθώς και τον νέο γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων 2016/679 στη διεύθυνση:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473066976249&from=EN

 

Λάθος απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ο Α.Μ.Κ.Α. αποτελεί παράδειγμα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς πρόκειται για πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Όμως, η έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι πολύ πιο γενική. Για να αποκτήσετε καλύτερη εικόνα του ποια δεδομένα θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανατρέξετε στο Γλωσσάριο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων:

Το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης είναι δύο παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται άμεσα με ένα πρόσωπο. Ωστόσο, ο ορισμός είναι πιο ευρύς και περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο τηλεφωνικός αριθμός του γραφείου ενός υπαλλήλου.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Βλέπε επίσης την οδηγία για την προστασία των δεδομένων 95/46/ΕΚ στη διεύθυνση:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN

καθώς και τον νέο γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων 2016/679 στη διεύθυνση:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473066976249&from=ENWe use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information