Η παρακολούθηση και η δημιουργία προφίλ των χρηστών του διαδικτύου αυξάνεται συνεχώς·


1::Το ενδεχόμενο υποκλοπής της ψηφιακής σας ταυτότητας.
3::Κίνδυνοι για την ιδιωτική ζωή και αποκλεισμός από υπηρεσίες.
2::Μαζική παρακολούθηση.

Δυστυχώς, δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. Η δημιουργία προφίλ χρήστη στο συγκεκριμένο σενάριο δεν συνδέεται με τον κίνδυνο υποκλοπής ταυτότητας (περίπτωση στην οποία κάποιος άλλος, αφού αποκτήσει κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία, τα χρησιμοποιεί παριστάνοντας εσάς).

Αντιθέτως, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον τρίτο για να καταρτίσει ένα λεπτομερές προφίλ για εσάς (π.χ. να μάθει πληροφορίες για τα ενδιαφέροντά σας), γεγονός που δεν θέτει μόνο σε κίνδυνο την ιδιωτική σας ζωή, αλλά μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, όπως ο αποκλεισμός από τη χρήση υπηρεσιών.

 

Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Πράγματι, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον τρίτο για να καταρτίσει ένα λεπτομερές προφίλ για εσάς (π.χ. να μάθει πληροφορίες για τα ενδιαφέροντά σας), γεγονός που δεν θέτει μόνο σε κίνδυνο την ιδιωτική σας ζωή, αλλά μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, όπως ο αποκλεισμός από τη χρήση υπηρεσιών.

 

Αυτό είναι εν μέρει σωστό. Η μαζική παρακολούθηση μπορεί όντως να συνδέεται με τη δημιουργία προφίλ χρήστη· ωστόσο, η μαζική παρακολούθηση είναι ένας γενικότερος όρος σε σχέση με τη μεμονωμένη δημιουργία προφίλ. Αυτού του είδους η παρακολούθηση πραγματοποιείται είτε από κυβερνήσεις για λόγους ασφάλειας ή για πολιτικούς λόγους είτε από επιχειρήσεις για εμπορικούς λόγους.

Ωστόσο, ο πιθανότερος βασικός κίνδυνος είναι ότι κάποιος τρίτος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για να καταρτίσει ένα λεπτομερές προφίλ για εσάς (π.χ. να μάθει πληροφορίες για τα ενδιαφέροντά σας), γεγονός που δεν θέτει μόνο σε κίνδυνο την ιδιωτική σας ζωή, αλλά μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, όπως ο αποκλεισμός από τη χρήση υπηρεσιών.η πρακτική αυτή συνίσταται στην προσαρμογή του ηλεκτρονικού περιεχομένου, και ειδικότερα των διαφημιστικών μηνυμάτων, στον εκάστοτε επισκέπτη, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, όπως αυτά συνάγονται από τις κινήσεις του. Για παράδειγμα, με ένα κουμπί τύπου «Μου αρέσει» (όπως αυτό που χρησιμοποιείται στο Facebook) είναι δυνατή η παρακολούθηση των χρηστών κατά τις επισκέψεις τους σε διάφορους ιστότοπους· κάθε φορά που ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο που περιλαμβάνει ένα κουμπί «Μου αρέσει» του Facebook, ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης ενημερώνεται για την επίσκεψη του χρήστη, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν κάνει κλικ στο κουμπί αυτό. 

Αυτή η πρακτική δημιουργίας προφίλ ενέχει ορισμένους κινδύνους για τους χρήστες, στους οποίους κινδύνους συγκαταλέγεται...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information