Δημιουργήσατε πρόσφατα έναν λογαριασμό σε έναν νέο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος γίνεται ολοένα πιο δημοφιλής.


3::Πολιτική απορρήτου
1::Άδεια χρήσης τελικού χρήστη
2::Ρυθμίσεις απορρήτου

Πράγματι, ο όρος πολιτική απορρήτου χρησιμοποιείται συνήθως για να υποδηλώσει τα έγγραφα / τις δηλώσεις που χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών για να περιγράψουν με ποιον τρόπο προστατεύουν την ιδιωτική σας ζωή, καθώς και με ποιον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα (δηλαδή, ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, για ποιους σκοπούς, ποιοι είναι οι παραλήπτες των δεδομένων σας κ.λπ.). Η πληροφόρηση αυτή αποτελεί νομική υποχρέωση του παρόχου της υπηρεσίας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων (βλέπε την οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων, καθώς και τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων 2016/679 ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 και είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473066976249&from=EN).

 

Δυστυχώς, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σεναρίου η απάντηση αυτή δεν είναι σωστή. Μια άδεια χρήσης τελικού χρήστη (End User License Agreement, EULA) είναι ένα νομικό έγγραφο το οποίο καλείστε συχνά να αποδεχθείτε όταν δημιουργείτε έναν νέο λογαριασμό σε μια υπηρεσία. Ωστόσο, η άδεια χρήσης τελικού χρήστη συνδέεται με τη διανοητική ιδιοκτησία και τα πνευματικά δικαιώματα και όχι με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων. Η σωστή απάντηση είναι πολιτική απορρήτου, που είναι ένα έγγραφο / μια δήλωση όπου οι πάροχοι υπηρεσιών αναλύουν με ποιον τρόπο προστατεύουν την ιδιωτική σας ζωή, καθώς και με ποιον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, για ποιους σκοπούς, ποιοι είναι οι παραλήπτες των δεδομένων σας κ.λπ.). Η πληροφόρηση αυτή αποτελεί νομική υποχρέωση του παρόχου της υπηρεσίας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων (βλέπε την οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων, καθώς και τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων 2016/679 ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 και είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473066976249&from=EN).

 

Δυστυχώς, παρότι οι ρυθμίσεις απορρήτου είναι όντως σημαντικές για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σεναρίου αυτή η απάντηση δεν είναι σωστή. Συνήθως, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να ρυθμίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι μπορούν να δουν τα στοιχεία τους. Για παράδειγμα, στο Facebook μπορείτε να αποφασίσετε αν τις φωτογραφίες σας θα μπορούν να τις βλέπουν μόνον οι φίλοι σας ή και οι φίλοι των φίλων σας. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι ρυθμίσεις απορρήτου και είναι σημαντικές για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Ωστόσο, η σωστή απάντηση είναι πολιτική απορρήτου, που είναι ένα έγγραφο / μια δήλωση όπου οι πάροχοι υπηρεσιών αναλύουν με ποιον τρόπο προστατεύουν την ιδιωτική σας ζωή, καθώς και με ποιον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, για ποιους σκοπούς, ποιοι είναι οι παραλήπτες των δεδομένων σας κ.λπ.). Η πληροφόρηση αυτή αποτελεί νομική υποχρέωση του παρόχου της υπηρεσίας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων (βλέπε την οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων, καθώς και τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων 2016/679 ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 και είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473066976249&from=EN).Όταν δημιουργήσατε τον λογαριασμό σάς ζητήθηκε να δηλώσετε ότι συμφωνείτε με ορισμένους κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο πάροχος του ιστότοπου θα χειρίζεται τα δεδομένα για την ιδιωτική σας ζωή και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. 

Με ποιο όνομα είναι γνωστό το έγγραφο στο οποίο δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας σε παρόμοιες περιπτώσεις;

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information